ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานย่อย Central Drug Research Institute (CDRI), India

ผลการค้นหาทั้งหมด 189 รายการ จาก 16 หน้า

Screening of Indian Plants for Biological Activity : Part VIII

Central Drug Research Institute (CDRI), India 2521

Screening of Indian Plants for Biological Activity: Part VI

Central Drug Research Institute (CDRI), India 2520

Screening of Indian Plants for Biological Activity : Part V

Central Drug Research Institute (CDRI), India 2517

Screening of Indian Plants for Biological Activity: Part IV

Central Drug Research Institute (CDRI), India 2516

Studies on Electrophilic Substitution Reactions of 3-Phenyl-cycl[3.2.2]azine

Central Drug Research Institute (CDRI), India 2516

Screening of Indian Plants for Biological Activity: Part III

Central Drug Research Institute (CDRI), India 2514

Screening of Indian Plants for Biological Activity: Part II

Central Drug Research Institute (CDRI), India 2512

Screening of Indian Plants for Biological Activity : Part I

Central Drug Research Institute (CDRI), India 2511

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 16      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   16   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 16      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   16   หน้า