ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานย่อย ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา วช.

ผลการค้นหาทั้งหมด 2,190 รายการ จาก 183 หน้า

การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยไนโตรเจนเมื่อใส่ในระยะต่าง ๆ ของการเจริญเติบโตของข้าว

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2516

การศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบการขององค์การสวนยาง

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2516

การศึกษากายวิภาคของรอยแผลบนใบข้าว 3 พันธุ์ ซึ่งเกิดจากการเจาะดูดของเพลี้ยจั๊กจั่นข้าวชนิดต่าง ๆ

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2516

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินปลูกข้าวและข้าวโพด ระหว่างปี 2501-2511

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2516

การประมาณความต้องการธาตุอาหารของผักบางชนิดจากปริมาณธาตุอาหารที่สะสมในส่วนต่าง ๆ ของพืช

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2516

การถ่ายทอดลักษณะต้านทานแมลงบั่วของข้าว

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2516

การคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์เพื่อใช้ในการทำเหล้าองุ่นในประเทศไทย

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2516

การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสิ่งที่สกัดได้จากข้าวดอกกระถิน

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2515

การศึกษาพันธุ์พืชผักเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2515

การปลูกข้าวโพดในประเทศไทย

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2515

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 183      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   183   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 183      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   183   หน้า