ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานย่อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลการค้นหาทั้งหมด 2,011 รายการ จาก 168 หน้า

การสกัดน้ำมันจากกากผลปาล์มของกระบวนการหีบแบบแห้งด้วยตัวทำละลาย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา 2562

Numerical solutions of fractional differential equations via hybrid of block-pulse functions and Taylor polynomials

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา 2562

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดีวัลคาไนซ์ของเศษถุงมือยางธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา 2562

การศึกษาการประมวลผลภาพชาญฉลาดสำหรับการคัดแยกระดับสีกุ้งต้ม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา 2562

ศิลปะเพื่อสันติภาพสำหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงสามจังหวัดชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา 2562

คนยากจนสูงอายุและการเข้าถึงความช่วยเหลือของรัฐ:กรณีศึกษาภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา 2562

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 168      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   168   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 168      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   168   หน้า