ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน PPTI, Pusat Pengajian Teknologi Industri

ผลการค้นหาทั้งหมด 1,312 รายการ จาก 110 หน้า

IEK 213 – MASS TRANSFER AND SEPARATION PROCESSES APR MAY 2010.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IEK 211 – EQUIPMENT DESIGN FOR WATER TREATMENT APR MAY 2010.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IEK 309–CHEMODYNAMICS APR MAY 2010.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IMG 204 – INSTRUMENTAL ANALYSIS OF FOOD APR MAY 2010.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IMG 103 – FOOD CHEMISTRY APR MAY 2010.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

EK 317 – ENVIRONMENTAL MANAGEMENT APR MAY 2010.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IMG 222 – FOOD MICROBIOLOGY II APR MAY 2010.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IMK 407 – FOOD SAFETY APR MAY 2010.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IMK 104 – NUTRITION APRIL MAY 2010.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

IUK 304 – INDUSTRIAL QUALITY MANAGEMENT APR MAY 2010.

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 110      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   110   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 110      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   110   หน้า