ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน PPSKOM, Pusat Pengajian Sains Komputer

ผลการค้นหาทั้งหมด 1,108 รายการ จาก 93 หน้า

CPT441 – Software Quality Assurance & Testing June 2018

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2561

CPT244 – Artificial Intelligence June 2018

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2561

CPT243 – Software Requirements Analysis & Modelling June 2018

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2561

CPT212 – Design & Analysis of Algorithms June 2018

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2561

CPT115 – Mathematical Methods in Computer Science June 2018

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2561

CPT112 – Discrete Structures June 2018

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2561

CPT111/CPM111 – Principles of Programming June 2018

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2561

CMT424 – Animation & Virtual Reality June 2018

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2561

CMT422 – Multimedia Information Systems & Management June 2018

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2561

CMT421 – E-Business Strategy, Architecture & Design June 2018

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2561

CMT224/CMM221 – Multimedia systems June 2018

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2561

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 93      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   93   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 93      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   93   หน้า