ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน PPKEE, Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

ผลการค้นหาทั้งหมด 927 รายการ จาก 78 หน้า

EEE 445 DESIGN OF INTEGRATED ANALOG CIRCUITS (JAN 2016)

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2560

EEE 443 DIGITAL SIGNAL PROCESSING (JAN 2016)

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2560

EEM 353 MECHANICAL ENGINEERING DESIGN (JAN 2016)

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2559

EEM 355 MECHANTRONIC SYSTEM (JAN 2016)

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2559

EEE 440 MODERN COMMUNICATION SYSTEM (JAN 2016)

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2559

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 78      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   78   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 78      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   78   หน้า