ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน PPKA, Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa

ผลการค้นหาทั้งหมด 385 รายการ จาก 33 หน้า

ESA322 – STRUCTURAL DYNAMICS JANUARY 2014

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2557

ESA251– CONTROL SYSTEM THEORY JANUARY 2014

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2557

ESA 382 – SPACECRAFT SUBSYSTEM DESIGN JANUARY 2014

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2557

ESA 380 – ORBITAL MECHANICS JANUARY 2014

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2557

ESA 369 – FLIGHT STABILITY & CONTROL JANUARY 2014

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2557

ESA 368 - HIGH SPEED AERODYNAMIC JANUARY 2014

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2557

ESA 344 – PROPULSION SYSTEMS JANUARY 2014

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2557

ESA 244 – AERODYNAMICS JANUARY 2014

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2557

ESA461– FLIGHT STABILITY AND CONTROL II JANUARY 2014

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2557

ESA381 – SPACECRAFT SUBSYSTEM ELEMENT JANUARY 2014

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2557

ESA323 – AEROCOMPOSITE ENGINEERING JANUARY 2014

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2557

ESA321 – AEROSPACE STRUCTURE JANUARY 2014

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2557

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 33      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   33   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 33      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   33   หน้า