ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน Abd Razak, Dzulkifli

ผลการค้นหาทั้งหมด 460 รายการ จาก 39 หน้า

MY SAY: Nurturing a KIP culture

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

A blessing for humanity

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

Audit the auditing system

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

MY SAY: Goodbye, ‘Eyeraq’

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

Lessons from the Bologna decade

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

Reboot the world

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

MY SAY: Accountable politicians needed

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

APEX and NEM find common ground

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

League tables exposed

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

MY SAY: R& D key to highincome and sustainable economy

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

White Coffin comes alive

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

All eyes on Budak Koleq

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 39      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   39   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 39      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   39   หน้า