ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน Abd Razak, Dzulkifli

ผลการค้นหาทั้งหมด 460 รายการ จาก 39 หน้า

MY SAY: R& D key to highincome and sustainable economy

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

White Coffin comes alive

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

All eyes on Budak Koleq

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

MY SAY: We don't know that we don't know

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

Higher education key to achieving MDG

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

No more universities, please!

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

MY SAY: The South Korean 'quickquick' miracle

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

Applying NEM to Pulau Redang

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

Muslihat penarafan IPT kini terbongkar

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

Are rankings relevant at all?

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

MY SAY: May 13 a lurking cancer cell

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

Freedom of poking fun

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 39      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   39   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 39      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   39   หน้า