ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน Abd Razak, Dzulkifli

ผลการค้นหาทั้งหมด 460 รายการ จาก 39 หน้า

Mari ‘Esakan’ 1Allah!

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

The Year of Creativity and Innovation

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

'Let the wide world be our teacher'

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

MY SAY: The new economic model

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

APEX journey towards a sustainable future

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

Time to learn from the Saudis

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

MY SAY: Hypocrisy exposed in Haiti

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

Making sense of going global

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

Setting sights on new horizons

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

MY SAY: Of financial and education system failures

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

The business of education

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

Passion trumps instruction

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 39      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   39   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 39      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   39   หน้า