ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการค้นหาทั้งหมด 1,290 รายการ จาก 108 หน้า

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

พฤติกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาพยาบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

ASEAN Integration 2015 and its Implication for the Southeast Asian Region

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

Guest Service Satisfaction in Hospitality Industry

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 108      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   108   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 108      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   108   หน้า