ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก National Institute Of Oceanography (NIO), India

ผลการค้นหาทั้งหมด 4,673 รายการ จาก 390 หน้า

Phytoplankton distribution in Cochin backwaters - a seasonal study

National Institute Of Oceanography (NIO), India 2529

Biochemical studies in Ulva reticulata Forsskal

National Institute Of Oceanography (NIO), India 2529

Relationship between chlorophyll-a and column primary production

National Institute Of Oceanography (NIO), India 2529

El Nino: The climate changer

National Institute Of Oceanography (NIO), India 2529

Upwelling in the Minicoy region of the Arabian Sea

National Institute Of Oceanography (NIO), India 2509

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 390      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   390   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 390      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   390   หน้า