ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก Central Drug Research Institute (CDRI), India

ผลการค้นหาทั้งหมด 189 รายการ จาก 16 หน้า

Screening of Indian Plants for Biological Activity: Part X

Central Drug Research Institute (CDRI), India 2527

Screeningof Indian Plants for BiologicalActivity-Part XI

Central Drug Research Institute (CDRI), India 2527

A new look at nonparasitized red cells of malaria-infected monkeys

Central Drug Research Institute (CDRI), India 2525

A New Synthetic Approach to 8-Aza Analogs of Prostaglandins

Central Drug Research Institute (CDRI), India 2524

Screening of Indian Plants for Biological Activity : Part IX

Central Drug Research Institute (CDRI), India 2523

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 16      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   16   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 16      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   16   หน้า