ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก Central Drug Research Institute (CDRI), India

ผลการค้นหาทั้งหมด 189 รายการ จาก 16 หน้า

REVERSIBLE SUPPRESSION OF NITRIC OXIDE SYSTEM IN ESSENTIAL HYPERTENSION

Central Drug Research Institute (CDRI), India 2546

Screening of Indian plants for biological activity: Part XVI

Central Drug Research Institute (CDRI), India 2545

Screening of Indian plants for biological activity: Part XV

Central Drug Research Institute (CDRI), India 2539

A Model to quantify Disease state based on the ayurvedic concept of Tridosa

Central Drug Research Institute (CDRI), India 2536

Screening of Indian plants for biological activity : Part XIV

Central Drug Research Institute (CDRI), India 2533

Screening of Indian Plants for Biological Activity : Part XIII

Central Drug Research Institute (CDRI), India 2531

Screeningof Indian Plants for Biological Activity :Part XII

Central Drug Research Institute (CDRI), India 2529

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 16      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   16   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 16      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   16   หน้า