ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการค้นหาทั้งหมด 48 รายการ จาก 4 หน้า

การพัฒนาระบบสนับสนุนการจำแนกชนิดไก่ชนไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชายแดนไทย ลาว และกัมพูชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในป่าเทือกเขาพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการผลิตข้าวหอมมะลิกึ่งอินทรีย์ และเคมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

แนวทางการส่งเสริมธุรกิจครอบครัวบริเวณตลาดการค้าชายแดนอีสานใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 4      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   4   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 4      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   4   หน้า