ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

ผลการค้นหาทั้งหมด 139 รายการ จาก 12 หน้า

Factors Associated with Healthy Aging among Older Persons in Northeastern Thailand

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 2559

Healthy ageing in Isan-Thai culture-A phenomenagraphic study based an older persons' lived experiences

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 2559

The New Generation of Thai Fathers: Breadwinners Involved in Parenting

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 2559

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 12      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   12   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 12      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   12   หน้า