ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการค้นหาทั้งหมด 805 รายการ จาก 68 หน้า

วัฒนธรรมเชิงนิเวศในวรรณกรรมลูกอีสาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา 2562

การเตรียมเนื้อดินปั้นเทอราคอต้าจากแหล่งดินบ้านน้ำภู จังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา 2562

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการตรวจสอบ TOEIC

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา 2562

การศึกษาการผสมเส้นใยธรรมชาติที่มีผลต่อความแข็งแรงในวัสดุซีเมนต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา 2562

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกนิวเมติกส์ด้วยซอฟต์แวร์ FluidSim

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา 2562

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 68      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   68   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 68      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   68   หน้า