ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค

ผลการค้นหาทั้งหมด 213 รายการ จาก 18 หน้า

โครงการฐานข้อมูลผู้ป่วยเอดส์เพื่อศึกษาการดำเนินโรคเอดส์ในเด็กประเทศไทย (ต่อเนื่อง ต.ค. 54 - ก.ย. 59)

กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค 2557

โครงการฐานข้อมูลผู้ป่วยเอดส์เพื่อศึกษาการดำเนินโรคเอดส์ในประเทศไทย (ต่อเนื่อง ต.ค. 54 - ก.ย. 59)

กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค 2557

ประสิทธิภาพการไล่ของน้ำส้มควันไม้ (Tectona grandis L.f.) ต่อยุงลายบ้าน (Aedes aegypti (L.))

กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค 2557

ชีวนิสัย ความหนาแน่น และชนิดของยุงรำคาญในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง

กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค 2557

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 18      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   18   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 18      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   18   หน้า