ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค

ผลการค้นหาทั้งหมด 213 รายการ จาก 18 หน้า

การกระจายตัวและช่วงเวลาออกหากินของยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เขตเมืองและเขตชนบท จังหวัดสุรินทร์

กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค 2558

ประสิทธิภาพของนวัตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านในการกำจัดลูกน้ำยุงลายในบริบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค 2558

การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพทางเพศเด็กวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวีแบบมีส่วนร่วม (ขาดต่ออายุ)

กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค 2558

รูปแบบการพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนตามแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค 2558

ความเหมาะสมของคุณภาพอากาศแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือตอนล่าง

กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค 2558

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 18      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   18   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 18      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   18   หน้า