ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการค้นหาทั้งหมด 215 รายการ จาก 18 หน้า

การศึกษาและพัฒนาค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2551

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2551

การพัฒนาสมรรถภาพด้านการจัดการองค์ความรู้สำหรับครูฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2551

การพัฒนากระบวนการผลิตข้าว GABA จากกระบวนการผลิตข้าวฮาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2550

อิทธิพลของอินเตอร์เน็ตต่อเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2550

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2550

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 18      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   18   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 18      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   18   หน้า