ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการค้นหาทั้งหมด 215 รายการ จาก 18 หน้า

การศึกษาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานยางพาราในจังหวัดพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2557

การพัฒนาหัวก๊าซเอทานอลที่มีฐานเป็นซิงค์ออกไซด์เตตระพอตเจือด้วยดีบุก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2557

ความหลากหลายของพืชไบรโอไฟต์ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2557

การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2557

บทเพลงเฉพาะถิ่น และความแตกต่างทางพันธุกรรมของนกปรอด สกุล Pycnonotus

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2557

คุณภาพอากาศภายในอาคารที่พักอาศัยในเขตชุมชนเมือง จ.พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2557

เรือนการเกษตรสำเร็จรูป ประยุกต์จากยุ้งข้าวภูมิปัญญาชาวบ้าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา 2557

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 18      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   18   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 18      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   18   หน้า