ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลการค้นหาทั้งหมด 1,483 รายการ จาก 124 หน้า

การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการย่อยสลายมูลสัตว์โดยกลุ่ม Lignocellulolytic Consortium

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556

การทำบริสุทธิ์แบคคิวโลไวรัสเพื่อใช้สำหรับการผลิตวัคซีน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556

การสำรวจหาสาหร่ายที่มีศักยภาพผลิต PUFAs เชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556

การพัฒนาวิธีแยกสารสกัดโพลีแซคคาไรด์เพื่อการขยายขนาดการผลิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556

การใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Ankistrodesmus densus แบบกะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 124      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   124   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 124      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   124   หน้า