ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae ที่มีความต้านต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae ที่มีความต้านต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี
นักวิจัย : ไสว บูรณ์พานิชพันธุ์ , วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ , สมชาย ธนสินชยกุล
คำค้น : สารฆ่าแมลง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หนอนใยผัก (diamondhack mod) Hotelย plosiola L เป็นศัตรูที่สำคัญที่สุดของพืชตระกูลกะหล่ำทั่วโลกเกษตรกรจำเป็นต้องพ่นสารปกแมลงอย่างหนักและต่อเนื่องเพื่อควบคุมแมลงชนิดนี้ทำให้แมลงสามารถพัฒนาความต้านงานต่อสุขามีแมลงได้เกือบทุกชนิดแตนเบียนหนอนใยผัก Casis guteBKremov จัดเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติที่สำคัญของหนอนใบผักและมีศักยภาพในการนำมาใช้สำหรับการควบคุมหนอนใยผักโดยชีววิธีเนื่องจากมีความเฉพาะเจาะจงต่อหนอนใยผักและพัฒนาความตัวนทานต่อสารได้ที่เท่า ๆ กับหนอนใยผักเช่นกันดังนั้นจึงได้ดำเนินการศึกษาประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดที่มีต่อหนอนใยผักและความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงของแตนเบียนหนอนใยผัก C. plutelae เขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการศึกษาผลของสารฆ่าแมลงที่เกษตรกรนิยมใช้ 15 ชนิตคือ abanectin, chlorherapyr, spinosad, indoxacarb, fipronil, prolhiofos, profenofos, deltamethrin, lambda yhalothrin, Cypermethrin, chlorfluazuron, estervalerate, enamectin benzoate, diafeithiuron และ Bacillus touringiensis ท่าการทดสอบกับหนอนใยผักและแตนเบียนc lutellae จากพื้นที่ปลูกผักวงศ์กะหล่ำในเขตจังหวัดตาก, นครสวรรค์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์และอุตรดิตถ์โดยมีจังหวัดนนทบุรีและเชียงใหม่เป็นแหล่งเปรียบเทียบทำการทดสอบกับหนอนใยผัก 2 วิธีคือวิธีหยดสารฆ่าแมลงลงบนตัวแมลง (Topical application method) และวิธีการจุ่มใบพืช (Leaf Opping method) และทำการทดสอบกับแตนเบียน C. WuteMae 3 วิธีคือวิธีการสุ่มสารฆ่าแมลง (Dipping method) วิธีการสัมผัสสารฆ่าแมลง (Contact method) และวิธีการกิน (Feading method บนแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มีจำนวน 4 ซ้ำผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงทั้ง 15 ชนิดที่มีต่อหนอนใยผักและแตนเบียน C Wiferae มีความแตกต่างไปตามแหล่งพื้นที่อาศัยช่องทางการได้รับสารและชนิดของสารฆ่าแมลงในลักษณะที่สอดคล้องกันอย่างมากโดยวิธีการหรือช่องทางที่มีผลรุนแรงต่อหนอนใยผักและแตนเบียน Colutelae มากที่สุดคือ Leaf dipping method และ Feeding method ตามลำดับพื้นที่ที่หนอนใยผักมีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงมากที่สุดคือจังหวัดพิษณุโลกและนนทบุรีสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมหนอนใยผักคือ diatentiuren odoxaCarb, fipron. Spinosad. Prathiofos และ B ในขณะที่แตนเบียน C. nutellas มีความตำนทานต่อ E1 มากที่สุดแคนเบียน Clulele จากพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และพิษณุโลกมีแนวโน้มในการสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงสูงที่สุดสายพันธุ์แตนเบียน C plutellae จากพื้นที่ 2 จังหวัดดังกล่าวจึงนับได้ว่ามีความผ้านทานต่อสารฆ่าแมลงดีที่สุดเหมาะสมที่จะนำมาเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณและปลดปล่อยในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ที่แตนเบียน C. plutellae มีความต้านต่อสารฆ่าแมสงน้อยกว่าเพื่อใช้ควบคุมหนอนใยผักรวมกับสารฆ่าแมลงที่เหมาะสมต่อไป

บรรณานุกรม :
ไสว บูรณ์พานิชพันธุ์ , วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ , สมชาย ธนสินชยกุล . (2551). การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae ที่มีความต้านต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไสว บูรณ์พานิชพันธุ์ , วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ , สมชาย ธนสินชยกุล . 2551. "การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae ที่มีความต้านต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไสว บูรณ์พานิชพันธุ์ , วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ , สมชาย ธนสินชยกุล . "การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae ที่มีความต้านต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ไสว บูรณ์พานิชพันธุ์ , วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ , สมชาย ธนสินชยกุล . การคัดเลือกสายพันธุ์แตนเบียนหนอนใยผัก Cotesia plutellae ที่มีความต้านต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด สำหรับการควบคุมโดยชีววิธี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.