ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เมทาบอไลด์จากเชื้อราทะเล Nigrospora sp. PSU-F11 แลPSU-F12, Trichoderma sp. PSU-SF41 และ Xylaria sp.PSU-SF46

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เมทาบอไลด์จากเชื้อราทะเล Nigrospora sp. PSU-F11 แลPSU-F12, Trichoderma sp. PSU-SF41 และ Xylaria sp.PSU-SF46
นักวิจัย : วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล . (2550). เมทาบอไลด์จากเชื้อราทะเล Nigrospora sp. PSU-F11 แลPSU-F12, Trichoderma sp. PSU-SF41 และ Xylaria sp.PSU-SF46.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล . 2550. "เมทาบอไลด์จากเชื้อราทะเล Nigrospora sp. PSU-F11 แลPSU-F12, Trichoderma sp. PSU-SF41 และ Xylaria sp.PSU-SF46".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล . "เมทาบอไลด์จากเชื้อราทะเล Nigrospora sp. PSU-F11 แลPSU-F12, Trichoderma sp. PSU-SF41 และ Xylaria sp.PSU-SF46."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล . เมทาบอไลด์จากเชื้อราทะเล Nigrospora sp. PSU-F11 แลPSU-F12, Trichoderma sp. PSU-SF41 และ Xylaria sp.PSU-SF46. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.