ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากปลาซัคเกอร์เป็นแหล่งโปรตีนใหม่ในสัตว์น้ำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากปลาซัคเกอร์เป็นแหล่งโปรตีนใหม่ในสัตว์น้ำ
นักวิจัย : ตรีสินธุ์ โพธารส
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :จากการที่ปลาซัคเกอร์ได้สร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์และเครื่องมือทําการประมงของเกษตรกร แย่งอาหาร
และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําส่งผลให้เกษตรกรและชาวบ้านที่ทําการประมงมีรายได้ลดลง จึงมีแนวคิดที่เพิ่มการใช้ประโยชน์
จากปลาซัคเกอร์เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์น้ํา วัตถุประสงค์การวิจัยนี้เพื่อศึกษาปริมาณปลาซัคเกอร์ที่จับได้จาก
แหล่งน้ํา การสกัดโปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาซัคเกอร์ด้วยวิธีการย่อยสลายตัวเองและกรดฟอร์มิกและการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการนําโปรตีนไฮโดรไลเซทที่สกัดได้เพื่อทดแทนโปรตีนในอาหารสัตว์น้ํา จากผลการวิจัยบริเวณจังหวัด
เชียงใหม่ ลําปาง เชียงราย อุตรดิตถ์และพะเยา พบว่าเกษตรกรหรือชาวบ้านไม่ค่อยนําปลาซัคเกอร์ที่จับได้ไปแลก
พันธุ์ปลาเศรษฐกิจกับหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ เนื่องจากไม่คุ้มกับการเดินทาง ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
ของปลาซัคเกอร์ได้แก่ ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า เกลือโซเดียมคลอไรด์และอื่นๆ มีค่าดังนี้ 49.83 ± 2.77%
19.09 ± 0.63% 7.74± 0.67% 17.87± 0.66% 2.78 ±0.93% และ 2.69± 1.24% ตามลําดับ จากการศึกษา
สภาวะการสกัดที่เหมาะสม คือ การสกัดด้วยกรดฟอร์มิกที่สภาวะที่จะทําให้ได้ปริมาณโปรตีนสูงสุด ได้แก่ อัตราส่วน
สารละลายกรดฟอร์มิกต่อปริมาณตัวอย่าง เท่ากับ 100 : 100 % ความเข้มข้นกรดฟอร์มิก 5.5 โมลาร์อุณหภูมิเท่ากับ
67 องศาเซลเซียส และระยะเวลา 6 ชั่วโมง ให้ปริมาณโปรตีนสูงสุด เท่ากับ 54.50 ± 1.86 มิลลิกรัม/กรัม ค่า Degree
of Hydrolysis (DH) เท่ากับ 27.74% ผลผลิตแห้ง เท่ากับ 21.81 ± 0.24% ค่าการเสื่อมสลายด้วยความร้อน เท่ากับ
91.33 องศาเซลเซียส องค์ประกอบทางเคมีของโปรตีนไฮโดรไลเซทที่สกัดจากปลาซัคเกอร์ด้วยกรดฟอร์มิก ได้แก่
ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า เกลือโซเดียมคลอไรด์และอื่นๆ เท่ากับ 3.24 ± 0.08%, 63.85 ± 0.43%, 9.99 ± 0.22%,
18.01 ± 0.43%, 2.82 ± 0.25% และ 2.09 ± 0.05% ตามลําดับ จากนั้นนําโปรตีนไฮโดรไลเซทที่สกัดได้ไปศึกษา
ทดแทนปลาป่นในอาหารปลานิลที่ระดับ 0, 25, 50, 75 และ 100% พบว่าการใช้โปรตีนไฮโดรไลเซทจากปลาซัคเกอร์
ทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารปลานิลควรใช้ทดแทนที่ระดับ 25% เพราะสูตรอาหารดังกล่าวให้ผลการเจริญเติบโตของ
ปลานิลไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่ใช้ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหาร


บรรณานุกรม :
ตรีสินธุ์ โพธารส . (2554). ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากปลาซัคเกอร์เป็นแหล่งโปรตีนใหม่ในสัตว์น้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ตรีสินธุ์ โพธารส . 2554. "ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากปลาซัคเกอร์เป็นแหล่งโปรตีนใหม่ในสัตว์น้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ตรีสินธุ์ โพธารส . "ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากปลาซัคเกอร์เป็นแหล่งโปรตีนใหม่ในสัตว์น้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ตรีสินธุ์ โพธารส . ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากปลาซัคเกอร์เป็นแหล่งโปรตีนใหม่ในสัตว์น้ำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.