ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ของกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นน้ำยางดำภายใต้น้ำที่สภาวะเหนือวิกฤต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ของกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นน้ำยางดำภายใต้น้ำที่สภาวะเหนือวิกฤต
นักวิจัย : เอษณะ จริยาจิรวัฒนา
คำค้น : การผลิตก๊าซจากถ่านหิน , ของไหลวิกฤตยิ่งยวด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15093
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นน้ำยางดำภายใต้น้ำที่สภาวะเหนือวิกฤตในหลอดแก้วควอทซคาพิลลารีและให้ความร้อนด้วยเตาปฏิกรณ์แบบฟลูอิไดซ์เบด โดยใช้น้ำยางดำเจือจางจากกระบวนการย่อยเยื่อแบบคราฟท์ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาประกอบด้วย ความดัน อุณหภูมิ ความเข้มข้นและระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยา โดยพิจารณาสภาวะการเกิดปฏิกิริยาที่ให้ปริมาณก๊าซผลิตภัณฑ์ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนรูปของ C และ H ในน้ำยางดำเป็นก๊าซผลิตภัณฑ์ ค่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนรูปของ C ในน้ำยางดำเป็นก๊าซโดยรวมและประสิทธิภาพด้านพลังงาน ที่เกิดขึ้นมีค่าสูงสุด โดยวิเคราะห์ก๊าซผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี (GC) ส่วนชาร์และน้ำมันดินวิเคราะห์โดยใช้การชั่งน้ำหนัก ผลการทดลองพบว่า ความดันในช่วง 220-400 บรรยากาศ ไม่มีผลต่อชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์รวมถึงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนรูปของ C ในน้ำยางดำเป็นก๊าซโดยรวม โดยมีค่าใกล้เคียงกันที่ทุกค่าความดัน เมื่ออุณหภูมิและระยะเวลาการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นในช่วง 375-650°ซ และ 5-120 วินาที พบว่า ที่อุณหภูมิ 650°ซ เวลาการเกิดปฏิกิริยา 120 วินาที มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนรูปของ C และ H ในน้ำยางดำเป็นก๊าซเชื้อเพลิง (H[subscript 2], CO, CH[subscript 4], และ C[subscript 2]) สูงสุดคือ 23.6, 12.6, 19.3, และ 30.1 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนรูปของ C ในน้ำยางดำเป็นก๊าซโดยรวมสูงสุด 84.8 เปอร์เซ็นต์ ให้ค่าความร้อนของก๊าซโดยรวมสูงสุด 9.4 เมกกะจูล/ลูกบาศก์เมตร มีอัตราส่วนของค่าความร้อนของก๊าซที่เกิดขึ้นกับค่าความร้อนของน้ำยางดำ (LHVgas/LHV Black liquor (dry basis)) สูงสุดเท่ากับ 1.2 ส่วนการศึกษาความเข้มข้น 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งพบว่า ที่ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนรูปของ C ในน้ำยางดำเป็นก๊าซโดยรวม และอัตราส่วนค่าความร้อนของก๊าซที่เกิดขึ้นกับค่าความร้อนของน้ำยางดำสูงกว่า แต่มีปริมาณก๊าซและค่าความร้อนที่ได้จากก๊าซผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าที่ความเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง ข้อมูลที่ได้จึงยังไม่ชัดเจนพอในการพิจารณาค่าความเข้มข้นที่เหมาะสมในการทดลองต้องอาศัยผลการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหลายๆ องค์ประกอบ โดยเฉพาะความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการแก๊สซิฟิเคชั่นที่สภาวะเหนือวิกฤตของน้ำจากงานวิจัยในอนาคต

บรรณานุกรม :
เอษณะ จริยาจิรวัฒนา . (2550). การศึกษาความเป็นไปได้ของกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นน้ำยางดำภายใต้น้ำที่สภาวะเหนือวิกฤต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอษณะ จริยาจิรวัฒนา . 2550. "การศึกษาความเป็นไปได้ของกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นน้ำยางดำภายใต้น้ำที่สภาวะเหนือวิกฤต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอษณะ จริยาจิรวัฒนา . "การศึกษาความเป็นไปได้ของกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นน้ำยางดำภายใต้น้ำที่สภาวะเหนือวิกฤต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
เอษณะ จริยาจิรวัฒนา . การศึกษาความเป็นไปได้ของกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นน้ำยางดำภายใต้น้ำที่สภาวะเหนือวิกฤต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.