ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเหมาะสมของการใช้เปลือกกล้วยแห้งเป็นเชื้อเพลิงเสริมสำหรับแก๊สซิไฟเออร์แบบดาวน์ดราฟท์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเหมาะสมของการใช้เปลือกกล้วยแห้งเป็นเชื้อเพลิงเสริมสำหรับแก๊สซิไฟเออร์แบบดาวน์ดราฟท์
นักวิจัย : สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ , สมชาย กฤตพลวิวัฒน์ , สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์
คำค้น : เชื้อเพลิงเสริม , เปลือกกล้วยแห้ง , ชีวมวล , แก๊สซิไฟเออร์แบบดาวน์ดราฟท์ , Supplementary Fuel , Feasibility Study , Banana Peel , Downdraft Gasifier , Downdraft Biomass Gasifier
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาการใช้เปลือกกล้วยแห้งเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมสำหรับแก๊สซิไฟเออร์แบบดาวน์ด

ราฟท์ เป็นการหาสัดส่วนของปริมาณเศษไม้กับเปลือกกล้วยแห้งที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับแก๊สซิไฟเออร์แบบดาวน์ดราฟท์ เชื้อเพลิงผสมเศษไม้กับเปลือกกล้วยแห้งขนาด 1-2 เซนติเมตร ความชื้นอยู่ในช่วง 10 – 15 % กำหนดให้ส่วนผสมของเปลือกกล้วยแห้งตั้งแต่ 0 ถึง 100% ในเชื้อเพลิงผสม จากผลการศึกษาจะได้ว่า ถ้าใช้เปลือกกล้วยแห้งเป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวจะไม่มีความเป็นไปได้ เชิงเทคนิคเนื่องจากแก๊สโพรดิวเซอร์ที่ได้จะมีค่าความร้อนต่ำ และเหลือเศษเถ้าถ่านอยู่จำนวนมาก เมื่อใช้เปลือกกล้วยแห้งเป็นเชื้อเพลิงผสมกับเศษไม้พบว่า การเพิ่มสัดส่วนของเปลือกกล้วยแห้งจะทำให้อัตราการเกิดแก๊สและค่าความร้อนของโพรดิวเซอร์แก๊สที่ได้มีค่าลดต่ำลง ทำให้ประสิทธิภาพของแก๊สซิไฟเออร์มีค่าลดลง ผลของเพิ่มส่วนผสมของเปลือกกล้วยแห้งจาก 0% เป็น 90% ค่าความร้อนมีค่าลดลง 58% และประสิทธิภาพของแก๊สซิไฟเออร์มีค่าลดลง 60% สัดส่วนของเปลือกกล้วยแห้งที่เหมาะสมต่อการใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมอยู่ในช่วง 30 ถึง 50%บรรณานุกรม :
สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ , สมชาย กฤตพลวิวัฒน์ , สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ . (2554). การศึกษาความเหมาะสมของการใช้เปลือกกล้วยแห้งเป็นเชื้อเพลิงเสริมสำหรับแก๊สซิไฟเออร์แบบดาวน์ดราฟท์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ , สมชาย กฤตพลวิวัฒน์ , สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ . 2554. "การศึกษาความเหมาะสมของการใช้เปลือกกล้วยแห้งเป็นเชื้อเพลิงเสริมสำหรับแก๊สซิไฟเออร์แบบดาวน์ดราฟท์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ , สมชาย กฤตพลวิวัฒน์ , สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ . "การศึกษาความเหมาะสมของการใช้เปลือกกล้วยแห้งเป็นเชื้อเพลิงเสริมสำหรับแก๊สซิไฟเออร์แบบดาวน์ดราฟท์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ , สมชาย กฤตพลวิวัฒน์ , สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ . การศึกษาความเหมาะสมของการใช้เปลือกกล้วยแห้งเป็นเชื้อเพลิงเสริมสำหรับแก๊สซิไฟเออร์แบบดาวน์ดราฟท์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.