ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุปสงค์รองเท้ากีฬาไทยในตลาดนำเข้าที่สำคัญ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุปสงค์รองเท้ากีฬาไทยในตลาดนำเข้าที่สำคัญ
นักวิจัย : วารุณี อังศุธาร
คำค้น : รองเท้ากีฬา -- ไทย , อุปสงค์ , สินค้าเข้า , Athletic shoes -- Thailand , Demand (Economic theory) , Imports
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กัลยาณี คูณมี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745830186 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47212
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการรองเท้ากีฬาส่งออกของไทยในตลาดนำเข้าที่สำคัญ 3 ตลาด คือ สหรัฐอเมริกา กลุ่มประชาคมยุโรป และแคนาดา โดยใช้วิธีวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ พร้อมทั้งได้ทำการพยากรณ์แนวโน้มความต้องการรองเท้ากีฬาไทยในตลาดดังกล่าว ในระยะ 5 ปี (2534-2538) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แนวโน้มตามเวลา กล่าวคือ กำหนดให้ตัวผันแปรอิสระต่างๆ ขึ้นอยู่กับตัวแปรเวลาเป็นสำคัญ เมื่อพิจารณาหาแบบจำลองที่เหมาะสมจากสมการแนวโน้มตามเวลา 3 รูปแบบ คือ รูปแบบเส้นตรง รูปแบบโพลิโนเมียลกำลังสอง และรูปแบบเอ๊กซ์โพเนนเชียลได้แล้ว ก็นำค่าตัวผันแปรอิสระที่พยากรณ์ได้มาพยากรณ์แนวโน้มความต้องการรองเท้ากีฬาไทยต่อไป ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการรองเท้ากีฬาไทยในสหรัฐอเมริกา คือ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของสหรัฐอเมริกา ราคารองเท้ากีฬาไทย ราคารองเท้ากีฬาจากประเทศคู่แข่งขัน ซึ่งในที่นี้ใช้ราคาจากประเทศเกาหลีใต้ ความต้องการรองเท้ากีฬาไทยในปีที่ผ่านมาและการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกาที่ให้แก่ประเทศคู่แข่งซึ่งอยู่ในรูปของตัวแปรหุ่น สำหรับตลาดในกลุ่มประชาคมยุโรปและแคนาดา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการรองเท้ากีฬาไทยในตลาดทั้งสองคือรายได้เฉลี่ยต่อหัวของตลาดนำเข้านั้นๆ และราคารองเท้ากีฬาไทย นอกจากนี้จากการพยากรณ์ขนาดอุปสงค์ในระยะ 5 ปี พบว่าแนวโน้มการส่งออกรองเท้ากีฬาของไทยยังคงมีลู่ทางการส่งออกที่แจ่มใส และมีโอกาสที่จะขยายตลาดออกไปได้อีก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกายังคงความเป็นตลาดรองเท้ากีฬาที่สำคัญรายใหญ่ที่สุดของไทย คือ มีอัตราเพิ่มเฉลี่ยปีละ 12.7% ส่วนประชาคมยุโรปก็เป็นตลาดที่สำคัญรองลงมา โดยมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยปีละ 16.0% ลำหรับแคนนาดา พบว่ามีอัตราเพิ่มเฉลี่ยปีละ 9.5% ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
วารุณี อังศุธาร . (2536). อุปสงค์รองเท้ากีฬาไทยในตลาดนำเข้าที่สำคัญ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วารุณี อังศุธาร . 2536. "อุปสงค์รองเท้ากีฬาไทยในตลาดนำเข้าที่สำคัญ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วารุณี อังศุธาร . "อุปสงค์รองเท้ากีฬาไทยในตลาดนำเข้าที่สำคัญ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
วารุณี อังศุธาร . อุปสงค์รองเท้ากีฬาไทยในตลาดนำเข้าที่สำคัญ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.