ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากกล้วยในการผลิตสารทุติยภูมิในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส และสารกระตุ้นการเจริญเติบโต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากกล้วยในการผลิตสารทุติยภูมิในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส และสารกระตุ้นการเจริญเติบโต
นักวิจัย : วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :กำรทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลของเชื้อรำและสำรสกัดจำกเชื้อรำเอนโดไฟท์ (Nodulisporium
sp.) ที่แยกได้จำกกล้วยป่ำในกำรป้องกันก ำจัดเชื้อรำสำเหตุโรคแอนแทรคโนสในกล้วยทั้งในระดับแปลงและหลัง
กำรเก็บเกี่ยว โดยในกำรทดลองระดับแปลงน ำกล้วยที่ได้จำกกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อมำปลูกในดินที่อบฆ่ำเชื้อแล้ว
แบ่งกำรทดลองออกเป็น 4 กรรมวิธี ได้แก่ T1 = ไม่ปลูกเชื้อ (control) T2 = ปลูกเชื้อสำเหตุเพียงอย่ำงเดียว
(Colletotrichum musae) T3 = ปลูกเชื้อรำเอนโดไฟท์เพียงอย่ำงเดียว (Nodulisporium sp.) และ T4 = ปลูกเชื้อ
รำเอนโดไฟท์ร่วมกับเชื้อสำเหตุโรค (Nodulisporium sp.+ Colletotrichum musae) วัดผลกำรเจริญเติบโต และ
กำรเกิดโรคทุกสัปดำห์ พบว่ำกำรเจริญของต้นกล้วยในทุกกรรมวิธีทดลองไม่แตกต่ำงกัน แต่พบว่ำต้นกล้วยที่จำก
กรรมวิธีที่ปลูกเชื้อเอนโดไฟท์มีกำรเกิดโรคทั้งในแปลงและหลังกำรเก็บเกี่ยวน้อยกว่ำชุดควบคุมอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติ
กำรศึกษำคุณภำพหลังกำรเก็บเกี่ยวของกล้วยในกำรที่เคลือบด้วยสำรสกัดจำกเชื้อรำเอนโดไฟท์ท ำกำร
ทดลองโดยใช้กล้วยหอมทอง แบ่งกำรทดลองเป็น 9 กรรมวิธี สังเกตและบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพกำยภำพ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเคมี และคุณภำพในกำรบริโภค พบว่ำกรรมวิธีที่ฉีดพ่นด้วยสำรสกัดจำกเชื้อรำเอนโดไฟท์
3% มีกำรเกิดโรคน้อยกว่ำกรรมวิธีอื่นๆ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
กำรศึกษำกำรสร้ำงสำรกระตุ้นกำรเจริญเติบโตของเชื้อรำเอนโดไฟท์ โดยวิธีbioassay พบว่ำ เชื้อรำไอ
โซเลท JWL 1-8 สำมำรถโค้งได้มำกที่สุดเท่ำกับ 4 ซึ่งมำกกว่ำชุดควบคุม (Auxin) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
กำรศึกษำสภำวะที่เหมำะสมในกำรสร้ำงสำรปฏิชีวนะจำกเชื้อรำ Nodulisporium sp. โดยเลี้ยงในอำหำร
4 ชนิด ดวำมเปฌ็นกรด-ด่ำง 4 ระดับ และ 5 อุณหภูมิ โดยวิธี paper disc agar diffusion assay โดยใช้เชื้อรำ
Colletotrichum musae เป็นเชื้อทดสอบ พบว่ำอำหำร Potato Dextrose Broth + 0.2% yeast extract ที่ pH 6.5
และอุณหภูมิ25 ºC. เป็นสภำพวะเหมำะสมต่อกำรผลิตสำรทุติยภูมิ โดยท ำให้เกิดเคลียโซน 1.0 - 1.5 ซม.
กำรตรวจสอบคุณภำพทำงเคมีโดยเทคนิค High Performance Liquid chromatography (HPLC) พบว่ำ
ในสำรตัวอย่ำง Nodulisporium sp. (ไอโซเลท KPP4-3) มีปริมำณ Penicillin 23.07 ppm/0.05 กรัม และมีปริมำณ
Chloramphenical 98.78 และ 73.90 ppm/0.05 กรัม ส่วนสำรตัวอย่ำง unidentified (JWL) มีปริมำณ Penicillin
37.18 ppm/0.05 กรัม และมีปริมำณ Chloramphenical 95.95 และ 141.32 ppm/0.05 กรัม


บรรณานุกรม :
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . (2555). ความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากกล้วยในการผลิตสารทุติยภูมิในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส และสารกระตุ้นการเจริญเติบโต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . 2555. "ความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากกล้วยในการผลิตสารทุติยภูมิในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส และสารกระตุ้นการเจริญเติบโต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . "ความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากกล้วยในการผลิตสารทุติยภูมิในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส และสารกระตุ้นการเจริญเติบโต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . ความสามารถของเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากกล้วยในการผลิตสารทุติยภูมิในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส และสารกระตุ้นการเจริญเติบโต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.