ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการความรู้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการความรู้
นักวิจัย : จรีรัตน์ สุวรรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาบริบทสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาของครูคณิตศาสตร์ รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ การประเมินผลการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ตามมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ และการจัดการความรู้ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูคณิตศาสตร์คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำแนกเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการความรู้ ตัวแปรตามได้แก่ คุณภาพตามมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การทำวิจัยในชั้นเรียน และการทำโครงงาน

บรรณานุกรม :
จรีรัตน์ สุวรรณ์ . (2553). รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการความรู้.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
จรีรัตน์ สุวรรณ์ . 2553. "รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการความรู้".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
จรีรัตน์ สุวรรณ์ . "รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการความรู้."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2553. Print.
จรีรัตน์ สุวรรณ์ . รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการความรู้. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2553.