ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา การบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา การบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : วุฒิเนตร โกฎแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขอบเขตของการวิจัย 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการบริหารงานบุคคล ในด้าน การวางแผนงานบุคคล การสรรหา การบำรุงรักษาบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร 2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

บรรณานุกรม :
วุฒิเนตร โกฎแสง . (2554). รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา การบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
วุฒิเนตร โกฎแสง . 2554. "รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา การบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
วุฒิเนตร โกฎแสง . "รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา การบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2554. Print.
วุฒิเนตร โกฎแสง . รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา การบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2554.