ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการความรู้วิถีชีวิตชุมชนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจน กรณีศึกษา อบต.ขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้วิถีชีวิตชุมชนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจน กรณีศึกษา อบต.ขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : กิ่งดาว จินดาเทวิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขอบเขตการวิจัย การศึกษานี้ได้กำหนดขอบเขตไว้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วยการศึกษา 1.1 ด้านเอกสาร สภาพทั่วไปอบต.ขุนฝาง ความเป็นอยู่ อาชีพ รายได้ ปัญหา ยาเสพติด โครงการแก้ปัญหายาเสพติดและโครงการเพิ่มศักยภาพแก่ชุมชน แนวคิดกองทุนแม่ ของแผ่นดิน แนวคิด OTOP แนวคิดทฤษฎีด้านการจัดการความรู้ แนวคิดการมีส่วนร่วม แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย แนวคิดชุมชนเข้มแข็ง ทฤษฎี โครงสร้างและหน้าที่ ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม 1.2 ด้านการประสานความร่วมมือกับชุมชนอบต.ขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ ในการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Discussion forum) สนทนากลุ่มย่อย(Focus group) สัมภาษณ์และจัดทัศนศึกษาชุมชนที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของ แผ่นดิน หมู่บ้านไร่อ้อย ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ การสังเกตผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ขอบเขตระยะเวลา ระยะเวลาการวิจัย 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ.2553- กันยายน พ.ศ.2554 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ อบต.ขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 4. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จะใช้ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เจาะจง เลือกผู้ให้ข้อมูลหลักในกระบวนการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้ได้คำตอบ ที่มีลักษณะเฉพาะในประเด็นที่ศึกษา 4.1 เชิงคุณภาพ ได้แก่ ความรู้วิถีชีวิตชุมชน ปัญหาและการป้องกันปัญหา ยาเสพติด การแก้ปัญหาความยากจนซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชน โดยตรง หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน แกนนำเยาวชน เยาวชนและประชาชนที่อาศัยในเขต อบต.ขุนฝางที่ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนให้ข้อมูล 4.2 เชิงปริมาณ ได้แก่ การสำรวจข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

บรรณานุกรม :
กิ่งดาว จินดาเทวิน . (2555). การจัดการความรู้วิถีชีวิตชุมชนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจน กรณีศึกษา อบต.ขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
กิ่งดาว จินดาเทวิน . 2555. "การจัดการความรู้วิถีชีวิตชุมชนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจน กรณีศึกษา อบต.ขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
กิ่งดาว จินดาเทวิน . "การจัดการความรู้วิถีชีวิตชุมชนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจน กรณีศึกษา อบต.ขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2555. Print.
กิ่งดาว จินดาเทวิน . การจัดการความรู้วิถีชีวิตชุมชนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจน กรณีศึกษา อบต.ขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2555.