ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Bio-indicator) ของพื้นที่สวนทุเรียน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Bio-indicator) ของพื้นที่สวนทุเรียน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : สิริวดี พรหมน้อย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

3. ขอบเขตของโครงการ พื้นที่ที่ศึกษา กำหนดพื้นที่ศึกษาเฉพาะพื้นที่สวนทุเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพสวนป่าทุเรียนดั้งเดิมเป็นพื้นที่สวนทุเรียนเกษตรเคมีในเขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเด็นที่ศึกษาวิจัย (1) สำรวจปริมาณสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเปรียบเทียบดุลยภาพธาตุอาหารและปริมาณอินทรียวัตถุ (2) สำรวจติดตามและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของปริมาณสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินหลังจากการปรับปรุงมาใช้ระบบเกษตรอินทรีย์

บรรณานุกรม :
สิริวดี พรหมน้อย . (2555). ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Bio-indicator) ของพื้นที่สวนทุเรียน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
สิริวดี พรหมน้อย . 2555. "ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Bio-indicator) ของพื้นที่สวนทุเรียน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
สิริวดี พรหมน้อย . "ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Bio-indicator) ของพื้นที่สวนทุเรียน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2555. Print.
สิริวดี พรหมน้อย . ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Bio-indicator) ของพื้นที่สวนทุเรียน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2555.