ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่เพียงพอของประชาชน ที่ประสบอุทกภัยน้าป่าและโคลนถล่ม อ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่เพียงพอของประชาชน ที่ประสบอุทกภัยน้าป่าและโคลนถล่ม อ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : ณิชารีย์ ใจค้าวัง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขอบเขตของกำรวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อมุ่ง สร้าง แนวทาง วิธีปฏิบัติเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่เพียงพอของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยน้าป่าและโคลนถล่ม อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาด้านเนื้อหา 4 ด้าน คือ ศึกษาบริบทของชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ สุขภาวะที่เพียงพอ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะที่เพียงพอ แนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่เพียงพอการพัฒนาเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่เพียงพอ ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาในเขตพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยน้าป่าและโคลนถล่มในอาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอบเขตด้านประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การคัดเลือกประชากร ที่อาศัยในพื้นที่อาเภอลับแล จานวน 18,508 ครัวเรือน (ตาบลแม่พูล ตาบลฝายหลวง ตาบลชัยจุมพล เทศบาลตาบลศรีพนมมาศ เทศบาลตาบลนานกกก และเทศบาลตาบลหัวดง) ที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย ประกอบด้วย 4 กลุ่มคือ 1. กลุ่มประชาชน ได้แก่ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ แกนนาเยาวชน พระภิกษุ ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน จานวน 30 คน 2. กลุ่มผู้นาชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน(ข้าราชการเกษียณอายุ) จานวน 15 คน 3. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับชุมชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ผู้นาชุมชน นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่งานหลักประกันสุขภาพระดับตาบล จานวน 15 คน 4. กลุ่มผู้กาหนดนโยบาย ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงในสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ว่าการอาเภอลับแล โรงพยาบาลลับแล สานักงานสาธารณสุขอาเภอลับแล และองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอลับแล จานวน 8 คน ทั้งนี้ 3 กลุ่มหลังนั้นผู้วิจัยกาหนดให้เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก

บรรณานุกรม :
ณิชารีย์ ใจค้าวัง . (2554). การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่เพียงพอของประชาชน ที่ประสบอุทกภัยน้าป่าและโคลนถล่ม อ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
ณิชารีย์ ใจค้าวัง . 2554. "การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่เพียงพอของประชาชน ที่ประสบอุทกภัยน้าป่าและโคลนถล่ม อ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
ณิชารีย์ ใจค้าวัง . "การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่เพียงพอของประชาชน ที่ประสบอุทกภัยน้าป่าและโคลนถล่ม อ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2554. Print.
ณิชารีย์ ใจค้าวัง . การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่เพียงพอของประชาชน ที่ประสบอุทกภัยน้าป่าและโคลนถล่ม อ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2554.