ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งวิทยุชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งวิทยุชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : รดี ธนารักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1.5 ขอบเขตของการศึกษา ขอบเขตของการศึกษาในครั้งนี้แบ่งอกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ 1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 1. ปัญหาและอุปสรรค ของวิทยุชุมชน จ.อุตรดิตถ์ ในปัจจุบัน 2. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งวิทยุชุมชน จ.อุตรดิตถ์ 1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 2.1 หาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งวิทยุชุมชน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อสาธารณะ นักการสื่อสารมวลชน นักวิชาการด้านวิทยุชุมชน ผู้นำทางความคิด แกนนำเครือข่ายวิทยุชุมชน ในเขตภาคเหนือ 2.2หาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งวิทยุชุมชน จ.อุตรดิตถ์ที่เหมาะสมจากผู้ประกอบการวิทยุชุมชน ภาคประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ศึกษา ได้แก่ สถานีวิทยุชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 4. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา เดือน มิถุนายน 2553 ถึง สิงหาคม 2554

บรรณานุกรม :
รดี ธนารักษ์ . (2554). แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งวิทยุชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
รดี ธนารักษ์ . 2554. "แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งวิทยุชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
รดี ธนารักษ์ . "แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งวิทยุชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2554. Print.
รดี ธนารักษ์ . แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งวิทยุชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2554.