ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเกณฑ์ประกันความเสี่ยงต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ที่ยั่งยืนของชุมชนชนบท

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเกณฑ์ประกันความเสี่ยงต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ที่ยั่งยืนของชุมชนชนบท
นักวิจัย : วินัย วีระวัฒนานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขอบเขตของการวิจัย 1. ขอบเขตพื้นที่ ทำการศึกษาในชุมชนชนบทภาคเหนือ แบ่งเป็นพื้นที่ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง จำนวน 30 หมู่บ้าน เลือกหมู่บ้านที่มีหลังคาเรือนไม่น้อยกว่า 100 ครัวเรือน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง ไม่ต่ำกว่า 300 ตัวอย่าง ตามหลักจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL โดยแบ่งเป็นลักษณะพื้นที่ ดังนี้ 1.1 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดน่าน) จำนวน 10 หมู่บ้าน 1.2 พื้นที่ภาคเหนือตอนกลาง (จังหวัดอุตรดิตถ์) จำนวน 10 หมู่บ้าน 1.3 พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดพิจิตร) จำนวน 10 หมู่บ้าน 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษามี ดังนี้ คือ 2.1 ประชากร ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ปราชญ์ชาวบ้านในหมู่บ้านชนบทภาคเหนือ กลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มที่ 3 ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านชนบทภาคเหนือ กลุ่มที่ 4 ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้านชนบทภาคเหนือ 2.2 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ปราชญ์ชาวบ้านในหมู่บ้านชนบทภาคเหนือ จำนวน 80 คน กลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 140 คน กลุ่มที่ 3 ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านชนบทภาคเหนือ จำนวน 350 คน กลุ่มที่ 4 ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้านชนบทภาคเหนือ จำนวน 407 ครัวเรือน โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบหลายวิธี (Multi Random Sampling) ทั้งการเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 3. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1. ตัวแปรอิสระ คือ เกณฑ์การประกันความเสี่ยงต่อฐานการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การอนุรักษ์ฟื้นฟู (พืชพรรณในชุมชน/ที่พักอาศัย ป่าไม้ ดิน น้ำ) การป้องกันอันตราย (สารพิษ ขยะ/ฝุ่นละออง ภัยธรรมชาติ) การจัดการการใช้ทรัพยากรชุมชน (ป่าไม้ ดิน น้ำ และพลังงาน) 2 ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย คุณภาพชีวิต (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ประจำวัน การดูแลสุขภาพ การจัดการสภาพแวดล้อม) เศรษฐกิจ (วัตถุดิบ การผลิต จำหน่าย-ขนส่ง ทุน/แรงงาน) สังคม (ความร่วมมือ/เอื้อเฟื้อ ปลอดภัย/สงบสุข การลดความฟุ่มเฟือย และคุณธรรม-ค่านิยม) 4. ขอบเขตเวลา ระยะเวลาศึกษา 1 ปี (ปีงบประมาณ 2553)

บรรณานุกรม :
วินัย วีระวัฒนานนท์ . (2554). การพัฒนาเกณฑ์ประกันความเสี่ยงต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ที่ยั่งยืนของชุมชนชนบท.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
วินัย วีระวัฒนานนท์ . 2554. "การพัฒนาเกณฑ์ประกันความเสี่ยงต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ที่ยั่งยืนของชุมชนชนบท".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
วินัย วีระวัฒนานนท์ . "การพัฒนาเกณฑ์ประกันความเสี่ยงต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ที่ยั่งยืนของชุมชนชนบท."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2554. Print.
วินัย วีระวัฒนานนท์ . การพัฒนาเกณฑ์ประกันความเสี่ยงต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ที่ยั่งยืนของชุมชนชนบท. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2554.