ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการสืบทอดและพัฒนาภูมิปัญญา การสร้างเสริมสุขภาวะของเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการสืบทอดและพัฒนาภูมิปัญญา การสร้างเสริมสุขภาวะของเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : ฉัตรนภา พรหมมา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขอบเขตการวิจัย 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ 1) บริบทชุมชน สถานภาพแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา และแนวทางสืบทอดพัฒนาภูมิปัญญาการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนในเขตสถานศึกษาของพื้นที่ที่ศึกษา 2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อการสืบทอดและพัฒนาภูมิปัญญาการสร้างเสริมสุขภาวะและทดลองปฏิบัติโดยสถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่น 3) การประเมินผลจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนและการจัดการความรู้ของเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่น 4) การสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลการปฏิบัติงานและบทเรียนจากการดำเนินงาน 2. ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษา ได้แก่ พื้นที่ระดับตำบลของจังหวัดอุตรดิตถ์เขตความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 15 แห่ง 3. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ สถานศึกษาที่เป็นเครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลในพื้นที่เป้าหมายที่จะร่วมพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อทดลองปฏิบัติการ องค์กรที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ 1) องค์กรหลัก ได้แก่ สถานศึกษาในพื้นที่ที่ศึกษาอย่างน้อย 15 แห่ง ซึ่งได้จากการรับสมัครสถานศึกษาที่สนใจร่วมโครงการจากพื้นที่แต่ละตำบลในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างน้อยตำบลละ 1 แห่ง โดยผ่านการประสานความร่วมมือจากเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเขตพื้นที่การศึกษา 2) องค์กรสนับสนุน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลในเขตพื้นที่ที่ มีสถานศึกษาในแต่ละตำบลร่วมโครงการอย่างน้อย 1 แห่ง และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาล สถานีอนามัย กลุ่มอสม. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา เป็นการศึกษาในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนพ.ศ.2553 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2554

บรรณานุกรม :
ฉัตรนภา พรหมมา . (2554). รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการสืบทอดและพัฒนาภูมิปัญญา การสร้างเสริมสุขภาวะของเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
ฉัตรนภา พรหมมา . 2554. "รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการสืบทอดและพัฒนาภูมิปัญญา การสร้างเสริมสุขภาวะของเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
ฉัตรนภา พรหมมา . "รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการสืบทอดและพัฒนาภูมิปัญญา การสร้างเสริมสุขภาวะของเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2554. Print.
ฉัตรนภา พรหมมา . รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการสืบทอดและพัฒนาภูมิปัญญา การสร้างเสริมสุขภาวะของเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2554.