ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ประโยชน์น้้าทิ้งจากฟาร์มสุกรเพื่อการปลูกพืช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์น้้าทิ้งจากฟาร์มสุกรเพื่อการปลูกพืช
นักวิจัย : สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 1) ขอบเขตด้านประชากร/กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูลหลัก - ฟาร์มสุกรขนาดเล็ก จ้านวน 1 ฟาร์ม 2) ขอบด้านตัวแปร/ขอบเขตด้านเนื อหา - คุณภาพน้าทางด้านกายภาพและเคมี - น้าหนักผลผลิต (พืช) 3) ขอบเขตด้านพื นที่และระยะเวลาที่ท้าการวิจัย - 1 ปี ทำการศึกษาทดลองกับพืช 3 ชนิด คือ ต้นหอม หญ้ารูซี่ และดาวเรือง โดยเลือกใช้ต้นหอมเป็นตัวแทนของพืชผักที่มีการปลูกมากในพื นที่ หญ้ารูซี่เป็นตัวแทนของพืชอาหารสัตว์ และดาวเรืองเป็นพืชทดสอบที่ไม่ใช้ในการบริโภค ปลูกพืชในดินโดยใช้น้าทิ งจากฟาร์มสุกรในเขตอ้าเภอเมือง จ. อุตรดิตถ์ การวิจัยนี มุ่งหาข้อมูลเบื องต้นในด้านการเจริญเติบโต ผลผลิตของพืชและการสะสมธาตุต่าง ๆ ได้แก่ ตะกั่ว ทองแดง เหล็กและสังกะสีในดินและพืช

บรรณานุกรม :
สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ . (2555). การใช้ประโยชน์น้้าทิ้งจากฟาร์มสุกรเพื่อการปลูกพืช.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ . 2555. "การใช้ประโยชน์น้้าทิ้งจากฟาร์มสุกรเพื่อการปลูกพืช".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ . "การใช้ประโยชน์น้้าทิ้งจากฟาร์มสุกรเพื่อการปลูกพืช."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2555. Print.
สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ . การใช้ประโยชน์น้้าทิ้งจากฟาร์มสุกรเพื่อการปลูกพืช. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2555.