ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : กิ่งดาว จินดาเทวิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1.3 ขอบเขตการวิจัย การวิจัยเรื่อง ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กำหนดขอบเขตในการวิจัยไว้ 4 ด้าน คือ 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ด้านเอกสาร ศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนและวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ สภาพทั่วไปของตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล แนวคิดทฤษฎีด้านวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีด้านการจัดการการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) ด้านการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานชุมชนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1.3.2 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยกำหนดประชากรได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ที่สามารถเข้าร่วมในโครงการที่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ที่เป็นไปได้ของการท่องเที่ยวแบบเชิงวัฒนธรรม โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้วิธีการประสานงานนายกอบต.ฝายหลวงและกำนัน ตำบลฝายหลวง เพราะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดคุ้นเคยและสามารถขอความร่วมมือและประสานงานกับประชาชนได้ง่าย 1.3.3 ขอบเขตพื้นที่และระยะเวลา โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่ตำบลฝายหลวง อำเภอ ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และมีระยะเวลาการทำวิจัย 12 เดือน คือ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2552 ถึงมิถุนายน 2553

บรรณานุกรม :
กิ่งดาว จินดาเทวิน . (2553). ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
กิ่งดาว จินดาเทวิน . 2553. "ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
กิ่งดาว จินดาเทวิน . "ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2553. Print.
กิ่งดาว จินดาเทวิน . ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2553.