ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : อิราวัฒน์ ชมระกา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

3. ขอบเขตการวิจัย คณะผู้จัดทำได้กำหนดขอบเขตการวิจัยครั้งนี้โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน 3.1 ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วยแนวคิดทฤษฏีทางการตลาด/กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การประสานงานความร่วมมือระหว่างชุมชนในท่องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.2 ขอบเขตระยะเวลาในการวิจัย 12 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 3.4 ขอบเขตผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วยประชาชน แกนนำ ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบล วัด โรงเรียน และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่

บรรณานุกรม :
อิราวัฒน์ ชมระกา . (2553). การศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
อิราวัฒน์ ชมระกา . 2553. "การศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
อิราวัฒน์ ชมระกา . "การศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2553. Print.
อิราวัฒน์ ชมระกา . การศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2553.