ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : เจนศักดิ์ คชนิล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร/กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประชากร ประกอบด้วย อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบมาสำหรับรับแรงในแนวดิ่ง อาคารที่ผู้วิจัยกำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างคือ อาคารเรียน สปช.105/29 เนื่องจากเป็นอาคารสาธารณะที่ใช้แบบก่อสร้างมาตรฐานเหมือนกันทั่วประเทศ จากการสำรวจพบว่ามีการก่อสร้างจริงเป็นจำนวนมาก 1.3.2 ขอบด้านตัวแปร/ขอบเขตด้านเนื้อหา ตัวแปรต้น คือ การประเมินความสามารถในการต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารที่ออกแบบมาสำหรับรับแรงในแนวดิ่ง ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคาร 1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลาที่ทำการวิจัย พื้นที่ในการดำเนินการวิจัย ได้แก่อาคารเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ระยะเวลา ในการดำเนินการเริ่มตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2554

บรรณานุกรม :
เจนศักดิ์ คชนิล . (2555). การประเมินความสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
เจนศักดิ์ คชนิล . 2555. "การประเมินความสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
เจนศักดิ์ คชนิล . "การประเมินความสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2555. Print.
เจนศักดิ์ คชนิล . การประเมินความสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2555.