ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมการออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาที่เรียนวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมการออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาที่เรียนวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นักวิจัย : กิตติ์ คุณกิตติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาที่เรียนวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุภาพ ทางด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เจตคติเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุภาพ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2553 จำนาน 318 คน ที่ไม่เคยเรียนวิชานี้มาก่อน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีค่าความเชื่อมันเท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษามีการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ และคุณค่าของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และมีความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อยู่ในระดับดี 2. นักศึกษาที่เรียนวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุภาพ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ เพศชายและเพศหญิง มีพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักศึกษาที่เรียนวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุภาพ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะที่ศึกษา มีพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 1. การวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ภาคต้น ปีการศึกษา 2553 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 2.1 ตัวแปรอิสระ เป็นข้อมูลส่วนบุคคล คือ - เพศ - อายุ - คณะที่ศึกษา - ค่าใช้จ่าย - ที่อยู่อาศัย - ดัชนีมวลกาย - การได้รับคำแนะนำจากเพื่อน อาจารย์ ผู้ปกครอง - การได้รับการสนับสนุนจากเพื่อน อาจารย์ ผู้ปกครอง - การมีโครงการหรือกิจกรรมสำหรับนักศึกษา 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาในด้าน - การรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ - ความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ - เจตคติเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ -การปฏิบัติพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

บรรณานุกรม :
กิตติ์ คุณกิตติ . (2555). การศึกษาพฤติกรรมการออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาที่เรียนวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
กิตติ์ คุณกิตติ . 2555. "การศึกษาพฤติกรรมการออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาที่เรียนวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
กิตติ์ คุณกิตติ . "การศึกษาพฤติกรรมการออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาที่เรียนวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2555. Print.
กิตติ์ คุณกิตติ . การศึกษาพฤติกรรมการออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาที่เรียนวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2555.