ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรื่อง สถิติสำหรับการวิจัยเบื้องต้น ของผู้เรียนรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เรื่อง สถิติสำหรับการวิจัยเบื้องต้น ของผู้เรียนรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นักวิจัย : ศิริกานดา แหยมคง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 1. การสร้างชุดการเรียนแบบร่วมมือวิชาการวิจัยทางธุรกิจ เรื่อง สถิติสำหรับการวิจัยเบื้องต้น เป็นการสร้างเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาการวิจัยทางธุรกิจ สำหรับผู้เรียนรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2. รูปแบบของชุดการเรียนเป็นชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนที่เนื้อหาไม่แยกจากกันเป็นอิสระ แบ่งเนื้อหาเป็นตอน และทุกศูนย์การเรียนจัดลำดับขั้นตอนของเนื้อหาและกิจกรรมเหมือนกัน 2. ขอบเขตด้านประชากร สำหรับประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนวิชาการวิจัยทางธุรกิจ ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 1 ห้อง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา ได้แก่ เดือนตุลาคม พ.ศ.2551

บรรณานุกรม :
ศิริกานดา แหยมคง . (2553). เรื่อง สถิติสำหรับการวิจัยเบื้องต้น ของผู้เรียนรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
ศิริกานดา แหยมคง . 2553. "เรื่อง สถิติสำหรับการวิจัยเบื้องต้น ของผู้เรียนรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
ศิริกานดา แหยมคง . "เรื่อง สถิติสำหรับการวิจัยเบื้องต้น ของผู้เรียนรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2553. Print.
ศิริกานดา แหยมคง . เรื่อง สถิติสำหรับการวิจัยเบื้องต้น ของผู้เรียนรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2553.