ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผ้าทอมือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผ้าทอมือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : ยุทธชัย มิ่งขวัญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขอบเขตของการวิจัย 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 1.1 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือ ผู้บริโภคที่มาเยี่ยมชมและเลือกซื้อผ้าทอมือของกลุ่มผู้ผลิตหรือจำหน่ายผ้าทอมือ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ กลุ่มผู้บริโภคที่มาเยี่ยมชมและเลือกซื้อผ้าทอมือของกลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตหรือจำหน่ายผ้าทอมือ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้กำหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรแบบไม่ทราบประชากรซึ่งได้ขนาดตัวอย่าง 385 คน 2. ตัวแปรของการวิจัย แบ่งออกเป็น 2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการซื้อผ้าทอมือของผู้บริโภค ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 2.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกซื้อผ้าทอมือของผู้บริโภค

บรรณานุกรม :
ยุทธชัย มิ่งขวัญ . (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผ้าทอมือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
ยุทธชัย มิ่งขวัญ . 2551. "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผ้าทอมือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
ยุทธชัย มิ่งขวัญ . "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผ้าทอมือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2551. Print.
ยุทธชัย มิ่งขวัญ . ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผ้าทอมือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2551.