ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเติบโตและอัตราผลผลิตของผักสลัดอินทรีย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเติบโตและอัตราผลผลิตของผักสลัดอินทรีย์
นักวิจัย : วรรณธิรา รณะบุตร
คำค้น : ผัก -- เกษตรอินทรีย์ , ผักสลัด , ไมคอร์ไรซา , vegetables -- Organic farming , Salad vegetables , Mycorrhizas
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47132
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาผลของราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเติบโตและอัตราผลผลิตของ ผักสลัด (Latuca sativa L.) เพื่อใช้ปลูกพืชในเกษตรอินทรีย์ โดยสปอร์ราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาได้มาจากแปลงปลูกผักสลัดอินทรีย์ที่สวนผักปลอดสารพิษลุงไกร ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อจำแนกไอโซเลทของสปอร์ราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สามารถจำแนกได้ 7 ไอโซเลท จาก 4 สกุล คือ Acaulospora sp. Gigaspora sp. Glomus etunicatum Glomus geosporum Glomus mosseae Glomus multicaule และ Scutelluospora sp. เมื่อนำสปอร์แต่ละไอโซเลทในปริมาณ 50 สปอร์ มาทดสอบการเติบโตของผักสลัดพันธุ์กรีนโอ๊คและเรดโอ๊ค เทียบกับชุดควบคุมที่ไม่มีการปลูกเชื้อด้วยราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา โดยประเมินผลจากจำนวนใบ น้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง เปอร์เซ็นต์การติดเชื้อในรากพืช และปริมาณสปอร์ในดิน พบว่า Scutellospora sp. และ G. mosseae ให้ผล การเติบโตของผักสลัดพันธุ์กรีนโอ๊คและเรดโอ๊คมากที่สุดตามลำดับ โดยมีจำนวนใบ น้ำหนักสด และน้ำหนักแห้ง ต่างจากชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมีเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อในรากมากที่สุด จากนั้นนำราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาทั้ง 2 ไอโซเลท มาทดสอบปริมาณที่เหมาะสมต่อการเติบโตของผักสลัดพันธุ์กรีนโอ๊คและเรดโอ๊ค โดยใช้ปริมาณสปอร์ 5 ระดับ ได้แก่ 0 25 50 100 และ 200 สปอร์ต่อต้น พบว่าปริมาณสปอร์ของ Scutellospora sp. และ G. mosseae 200 สปอร์ต่อต้น ให้ผลการเติบโตของผักสลัดพันธุ์กรีนโอ๊คและเรดโอ๊คมากที่สุดตามลำดับ โดยมีจำนวนใบ น้ำหนักสด และน้ำหนักแห้ง ต่างจากชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมีเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อในรากมากที่สุด อย่างไรก็ตามผักสลัดพันธุ์เรดโอ๊คที่ปลูกเชื้อด้วยสปอร์ของ G. mosseae ในปริมาณ 50 และ 100 สปอร์ต่อต้น ให้ผลผลิตได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับที่ปลูกด้วยเชื้อปริมาณ 200 สปอร์ต่อต้น ดังนั้นการใช้ราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาร่วมกับการปลูกผักสลัดสามารถกระตุ้นการเติบโต รวมถึงเพิ่มอัตราผลผลิตของผักสลัดได้

บรรณานุกรม :
วรรณธิรา รณะบุตร . (2554). ผลของราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเติบโตและอัตราผลผลิตของผักสลัดอินทรีย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณธิรา รณะบุตร . 2554. "ผลของราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเติบโตและอัตราผลผลิตของผักสลัดอินทรีย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณธิรา รณะบุตร . "ผลของราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเติบโตและอัตราผลผลิตของผักสลัดอินทรีย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
วรรณธิรา รณะบุตร . ผลของราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเติบโตและอัตราผลผลิตของผักสลัดอินทรีย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.