ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติเชิงบวกแก่ผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อป้องกันการหกล้มโดยคำแนะนำจากอาสาสมัครและจากสื่อส่งเสริมสุขภาพ , Raising Communities’ Positive Attitude and Awareness toward Fall Prevention in Elderly Population: An Embedded Mixed Methods Study
นักวิจัย : จิตติมา บุญเกิด , อัญญพร สุทัศน์วรวุฒิ , พิชิต สุขสบาย , กัลญารัตน์ รามรงค์ , ธเนศ แก่นสาร , รัชนีวรรณ รอส , Chitima Boongird , Unyaporn Suthatvoravut , Pichit Suksabai , Kanyarat Ramarong , Thanate Gaensan , Ratchneewan Ross
คำค้น : การหกล้มในผู้สูงอายุ , การส่งเสริมสุขภาพ , ผู้สูงอายุ , Elderly
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 9,1 (ม.ค.-มี.ค. 2558) : 13-25 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/4257
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันพบว่าการนำแนวทางการป้องกันการหกล้มในชุมชนสู่การปฏิบัติจริงในเวชปฏิบัตินั้นยังไม่ได้ผลตามเป้าหมายเท่าที่ควร ปัจจัยหนึ่งเป็นเพราะความเชื่อและการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญต่อการนำแนวทางการป้องกันการหกล้มในชุมชุมสู่เวชปฏิบัติ การจัดทำสื่อเผยแพร่และการสร้างทีมในชุมชนเป็นยุทธวิธีหนึ่งที่ได้ผลในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเชิงบวกและเพิ่มความตระหนักรู้ทางสุขภาพ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากึ่งปริมาณและคุณภาพเปรียบเทียบทัศนคติและความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ดูแลก่อนและหลังการได้รับสื่อและคำแนะนำจากอาสาสมัครหมู่บ้านในชุมชน การศึกษาเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ 144 คน และสมาชิกในครอบครัว 100 คน ก่อนและหลังกระบวนการอบรมอาสาสมัครหมู่บ้านและให้อาสาสมัครไปให้คำแนะนำและเผยแพร่สื่อแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแล สำหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ ทำโดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม (n total = 38: n1 = 8, n2 = 15, n3 = 15) ทำภายหลังการศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการวิเคราะห์พบว่า ความตระหนักรู้และทัศนคติภายหลังรับคำแนะนำจากอาสาสมัครหมู่บ้านและได้รับสื่อ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในหัวข้อ ความกระตือรือร้นในการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายและการป้องกันการหกล้ม สรุปได้ว่า กระบวนการผลิตสื่อส่งเสริมสุขภาพที่เน้นการดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความเสื่อมวัยและแทรกเนื้อหาการป้องกันการหกล้ม รวมถึง การเผยแพร่สื่อและให้คำแนะนำผู้สูงอายุในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุข เป็นยุทธวิธีหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการหกล้มได้

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Despite substantial evidence about the benefits of fall prevention interventions, they have not been well incorporated into primary care practice. Raising community awareness and attitude toward fall prevention program is one of the effective strategies to translate the program into practice. The elderly patients need to be aware of the potentially deteriorating effects of their chronic diseases and falling, and are prepared to manage to reduce fall risk. Educating the elderly and their family on fall prevention by using audiovisual media and involving community volunteers can be key to successful intervention. This embedded mixed methods study aimed to compare attitudes and awareness on fall prevention among community-dwelling elderly (n =144) and their family (n = 100) before and after an educational program that employed audiovisual media and involved community volunteers. A pre-test/post-test only design, with structured questionnaires measuring attitudes and awareness on fall prevention, was used for the quantitative arm. Focus groups were used to interview three groups (ntotal = 38: n1 = 8, n2 = 15, n3 = 15), and these interviews generated narratives regarding the educational program for the qualitative arm. Quantitative results showed that the attitudes and awareness scores were statistically higher after the educational program. Statistically significant areas included exercise and fall prevention. In summary, educating the elderly and their family by using audiovisual media and involving community volunteers was found to be one of the important steps toward translating fall prevention guideline to Thai’s community successfully.

บรรณานุกรม :