ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสนับสนุนการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อกับคนพิการและผู้สูงอายุ
นักวิจัย : วิติยา ปิดตังนาโพธิ์
คำค้น : คุณภาพชีวิตของคนพิการ , การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ , การออกแบบตกแต่ง , คนพิการ , ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : hs2146 , http://hdl.handle.net/11228/4249 , NA2545 ว577ค 2555
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : พะเยา
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการการสนับสนุนการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อกับคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยามี วัตถุประสงค์สำคัญคือพัฒนากลไกการทำงานระดับพื้นที่ ว่าด้วยเรื่องการสำรวจปัญหา และความ ต้องการ การให้คำปรึกษาและออกแบบ เพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัย พื้นที่ครัวเรือนส่วนบุคคล และ สภาพแวดล้อมตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยการพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการสถาปนิกอาสา นิสิตสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อจัดการและแลกเปลี่ยนความรู้ และขับเคลื่อนให้การออกแบบและปรับสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม โครงการได้ดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึง เดือนพฤษภาคม 2555 พื้นที่ อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาผลของการดำเนินการงานการออกแบบ ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยของบ้านทั้ง 10 หลังในพื้นที่ศึกษา ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการ สัมมนารับฟังความคิดเห็น ช่วยทำให้กระบวนการออกแบบตอบสนองความต้องการของคนพิการ และผู้ดูแลได้เหมาะสมสะดวกแก่การใช้สอย นิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรมที่มีส่วนร่วมในโครงการ ตระหนักถึงความสำคัญของแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design) ยิ่งขึ้น การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน นำโดย สำนักงานพัฒนา สังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหนองหล่ม เทศบาลบ้านถ้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว) ร่วมกับ สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัญหาอุปสรรคของโครงการ การประเมินราคาวัสดุก่อสร้างมีความคลาดเคลื่อน มาก เนื่องจากฐานข้อมูลวัสดุส่วนใหญ่อ้างอิงจากราคามาตรฐานกลางอีกทั้งไม่ได้ทำการสำรวจวัสดุ ก่อสร้างที่สามารถจัดหาและประยุกต์ใช้จากท้องถิ่นได้ อย่างไรก็ตามคณะทำงานได้ประสานกับ หน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการนำแบบไปดำเนินการก่อสร้าง โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม ความเหมาะสมตามข้อจำกัดของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ข้อเสนอของโครงการการลงสำรวจพื้นที่ ควรรวบรวมข้อมูลด้านวัสดุท้องถิ่น หรือ องค์ประกอบในการก่อสร้างที่ชาวบ้านมีอยู่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในประยุกต์ใช้ และเป็นทางเลือกใน การระบุรายละเอียดแบบการก่อสร้าง ซึ่งสามารถลดงบประมาณในการก่อสร้าง และลดความคลาดเคลื่อนของการประเมินราคาก่อสร้าง

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

บรรณานุกรม :