ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Transforming Diabetes Self Management Education for living with Diabetes: A Story of How One Private Hospital Plays Bigger-Than-Itself Public Role , การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่ออยู่กับเบาหวานอย่างผาสุก: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนกับงานด้านสาธารณสุข
นักวิจัย : ละเอียด แจ่มจันทร์ , บุญเตือน วัฒนกุล , Laaid JamJan , Boontuan Wattanakul
คำค้น : เบาหวาน , Diabetes
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 8,4 (ต.ค.-ธ.ค. 2557) : 387-392 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/4241
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Diabetes management is an essential strategy for better accessible to qualified health care services. People with diabetes should have learned how they can live with diabetes by adjusting food intake, exercise, medication regulation, monitoring blood sugar and interpretation. Theptarin Hospital is a role model of public health that support people with diabetes for lifestyle modification through diabetes selfmanagement education with varieties of activities of class, camp, and club. With public health concerns, Theptarin Hospital builds partnership with the National Health Security Office and the Ministry of Public Health to deliver diabetes case management and foot care education to nurses and physicians across country. Family doctor should be a doctor who gives holistic care for a patient with diabetes. These strategies propose that diabetes self-management education and multidisciplinary approach could prevent complication and better diabetes control. Theptarin Hospital has developed a good practice of transformative learning for better outcomes of diabetes management in Thailand.

การจัดการโรคเบาหวานเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ที่เป็นเบาหวานต้องได้รับการสอนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลทั้งด้านโภชนาการ การออกกำลังกายและการใช้ยารักษา โดยจะต้องเรียนรู้เรื่องระดับน้ำตาลในเลือด การติดตามและการแปลผล เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งในด้านเวลา ชนิดและปริมาณอาหาร รวมทั้งด้านการออกกำลังกาย โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เป็นสถาบันเอกชนต้นแบบด้านการส่งเสริมให้ผู้ป่วยจัดการเบาหวานด้วยตนเองด้วยกิจกรรมที่หลากหลายที่เรียกว่า 3C คือ Class Camp Club เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ โดยที่โรงพยาบาลฯมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างทั่วถึง การสร้างภาคีความร่วมมือระดับชาติระหว่างรัฐ-เอกชน คือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลเบาหวานโดยเฉพาะการดูแลเท้าแก่พยาบาลวิชาชีพและแพทย์ เพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ และการสร้างระบบการมีแพทย์ประจำตัวผู้ป่วยเบาหวานเพื่อให้การจัดการเบาหวานมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานได้ นับเป็นการริเริ่มต้นแบบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่จัดเป็นการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพ

บรรณานุกรม :