ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มองไกล วิจัยสุขภาพ , Healthy research for healthy nation
นักวิจัย : ศรีเพ็ญ ตันติเวสส , ยศ ตีระวัฒนานนท์ , ทรงยศ พิลาสันต์ , คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ , ธนพร บุษบาวิไล , สรัญญา ใจกล้า , ชุติมา คำดี , พิศพรรณ วีระยิ่งยง , สุธาสินี คำหลวง , ศิตาภร ยังคง , อินทิรา ยมาภัย
คำค้น : การบริหารสาธารณสุข , ระบบสุขภาพ
หน่วยงาน : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : 9786161121068 , hs2137 , http://hdl.handle.net/11228/4115 , W20.5 อ745ม 2557 , 55-040
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

ระบบสุขภาพเป็นกลไกในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพได้ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยด้านสุขภาพของประเทศไทยมักจะดำเนินการอย่างแยกส่วน ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักวิจัยหรือองค์กร โดยขาดการกำหนดทิศทางร่วมกัน ทำให้ผลงานวิจัยจำนวนมากไม่ได้ ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ในช่วงที่ผ่านมาแม้จะมีการประสานความร่วมมือในการกำหนดทิศทางวิจัยด้านสุขภาพของประเทศจากหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัย แต่ก็ยังขาดข้อมูลลำดับความสำคัญของงานวิจัยด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและเป็นลำดับความสำคัญในระดับประเทศ ไม่ใช่สำหรับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง โครงการ ‘มองไกล วิจัยสุขภาพ’ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นวิจัยด้านสุขภาพ ด้วยกระบวนการที่มีความโปร่งใส มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้ประเด็นวิจัยด้านสุขภาพที่มีความสำคัญ สามารถนำไปใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสุขภาพในระดับประเทศที่เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ นำไปสู่การวางแผนงานวิจัยระดับองค์กรเกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยอย่างแท้จริง

บรรณานุกรม :