ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
นักวิจัย : ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คำค้น : การกระจายอำนาจ , การจัดการปกครองท้องถิ่น , Decentralization , เครือข่ายวิชาการปฏิรูปประเทศไทย
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูป (สปร.)
ผู้ร่วมงาน : สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ , สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , ยุวดี คาดการณ์ไกล , มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ , มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) , แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : 9786167374666 , http://hdl.handle.net/11228/3960
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยในประเด็นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ที่กำลังจะได้อ่านต่อไปนี้ เป็นความพยายามในการชี้ให้เห็นถึงประเด็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่นที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางต่อเนื่องตลอดระยะเวลาราว 2 ทศวรรษ ที่ผ่านมา งานศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะวิเคราะห์ให้เห็นถึงสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดระบบการปกครองท้องถิ่นของไทยโดยมอง ผ่านข้อถกเถียงทางวิชาการของทั้งนักวิชาการ นักคิด ตลอดจนนักปฏิบัติทั้งหลายโดยในการพิจารณาถึงข้อถกเถียงเหล่านี้ เป็นการมองใน 4 ประเด็นหลักๆ อันได้แก่ 1) ประเด็นเกี่ยวกับความเข้าใจและมุมมองที่มีต่อการกระจายอำนาจ 2)ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและท้องถิ่น 3) ประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้างของการจัดการปกครองท้องถิ่น 4)ประเด็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับท้องถิ่น ในการนำเสนองานศึกษานี้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ อันได้แก่ ส่วนแรก เป็นการกล่าวถึงที่มา และ สภาพปัญหาเกี่ยวกับการกระจายอำนาจในประเทศไทย ซึ่งผู้ศึกษาพยายามชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการปกครองท้องถิ่นของไทยในช่วงก่อนและหลังปีพ.ศ.2535 ส่วนที่สองเป็นการกล่าวถึงข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นในประเด็นต่างๆ ส่วนที่สามเป็นการพูดถึงประสบการณ์ของการดำเนินนโยบายด้านการกระจายอำนาจในต่างประเทศที่อาจเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับประเทศไทย ส่วนสุดท้าย เป็นการอภิปรายผลและการวางกรอบแนวทางในการแก้ปัญหา

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หนังสือชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

บรรณานุกรม :