ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทบทวนวรรณกรรมกระบวนการมองอนาคตที่เกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพ , Literature review on health insurance foresight studies
นักวิจัย : นเรศ ดํารงชัย
คำค้น : ระบบประกันสุขภาพ , Health Insurance Systems , ประกันสุขภาพ , ระบบหลักประกันสุขภาพ , สหรัฐอเมริกา , สหภาพยุโรป , ฟินแลนด์ , ญี่ปุ่น , แคนาดา
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ผู้ร่วมงาน : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : hs1472 , http://hdl.handle.net/11228/2407 , W100 น266กท 2551 , 50ค009-1
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : โครงการศึกษาภาพอนาคตและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทความตีพิมพ์ที่ปรากฏอยู่ในวารสารวิชาการต่างประเทศ จาก ฐานข้อมูลสิ่งตีพิมพ์วิชาการจำนวนมาก พบว่ามีบทความตีพิมพ์จำนวนไม่มากนักที่ระบุถึงการ ศึกษาวิจัยเชิงมองอนาคตที่เป็นเรื่องของระบบหลักประกันสุขภาพโดยตรง โดยมากพบว่าเป็นบทความ วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการมองอนาคตเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสุขภาพ หรือมิเช่นนั้นก็เป็นบทความ ที่เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ ในบททบทวนวรรณกรรมนี้ จึงได้พยายามคัดเลือกบทความที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบ หลักประกันสุขภาพของประเทศหรือภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกเป็นหลัก ได้แก่สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป (ฟินแลนด์สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์) ญี่ปุ่น และอัฟริกาใต้ (ส่วนที่1) นอกจากนี้ยังได้ทบทวนเพิ่มเติมวรรณกรรมบางส่วนที่เป็นบทความหรือผลงานทางวิชาการ ที่กล่าวถึงการมองอนาคตปัจจัยผลักดันภายนอกที่มีผลกระทบต่อรูปแบบของระบบหลักประกันสุขภาพ ในประเทศหรือภูมิภาคนั้น ๆ เช่น การมองอนาคตเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และสังคมผู้สูงอายุเป็นต้น (ส่วนที่2) ในเบื้องต้น รายงานนี้จะนำเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการมองอนาคต ระบบหลักประกันสุขภาพในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค จากนั้นจะประมวลวิเคราะห์วรรณกรรมทั้งหมดโดย จำแนกให้เห็น classification ของผลงานทั้งหมดที่นำมาทบทวนในครั้งนี้ ว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ของ การศึกษาแบบมองอนาคต (foresight) อยู่ในระดับใด และวิเคราะห์ต่อไปถึงเหตุผล สถานการณ์ความ จำเป็น แรงผลักดัน หรือบริบทที่นำไปสู่การศึกษามองอนาคตของประเทศ/ภูมิภาคนั้น ๆ รวมไปถึงการ วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการ foresight หรือวิธีการศึกษาของแต่ละผลงาน และท้ายที่สุดสรุป บทเรียน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้สำหรับโครงการศึกษาวิจัยของประเทศไทย (ส่วนที่3)

สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), กระทรวงสาธารณสุข. สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์

บรรณานุกรม :